Foreningens oprindelse

Idéen til foreningen kom til live en stille søndag. Freja Hansen og Freja Gomez endte med at snakke friluftsliv, i baglokalet af den butik, hvor de arbejdede sammen.
Begge Freja’er er tilflyttere til Odense og har begge haft en barndom med rigeligt friluftsliv.

Snakken lød på, endten at melde sig ind som 20 årig spejder eller starte en forening for ligesindede studerende.
Der blev brainstormet og indkaldt til møde, med alle dem de to piger kunne skrabe sammen. Alle de 17 opmødte syntes vældig godt om idéen, der lød på at mødes og deles om det brede friluftsliv, men ikke skal undervise børn én gang om ugen.

Fire måneder senere 03.12.2018, blev foreningen stiftet med en engageret bestyrelse og hovederne fyldte med idéer.

Foreningen bygger på friluftsliv i fællesskab, for alle niveauer og med håbet om at vi kan dele erfaringer og kontakter, så alle har mulighed for at prøve friluftslivets mange sider.

Mød bestyrelsen

Freja Gomez

Formand

Freja er en 23 årig, frisk ung dame. Freja bruger til hverdag sin tid på at læse til kiropraktor. I sine ferier rejser Freja, med sin anden halvdel, verden rundt! Der bliver gået langt og med tung oppakning. Hvis det kan gå op, og gerne højt, så går det op – det ypperste mål er The Seven Summits.

Christian Andersen

Kassér

Jeg er 22 år, kommer fra Ribe og læser til daglig Biokemi og molekylærbiologi på SDU. Jeg kan godt lide, at fiske og har gjort det siden jeg var barn. Elsker at sidde ved et bål og stirre i ild. Når jeg ikke studerer, bager jeg boller og laver jeg homemade snaps.

Emil Overgaard

Næstformand

Emil er uddannet Natur og Friluftsformidler og læser nu Idræt og Sundhed. Eventyreren startede i Emil, da han i indskolingsalderen blev slæbt med på vandreferie i norden. På sine ferie, sætter Emil pris på en god udfordring samt stilhed. Årligt er der indlagt en kano tur med vennerne.
Emil og hans anden halvdel rejser jorden tynd for nye oplevelser og der er intet land der er for ukendt til et besøg.

Anja Nielsen

Bestyrrelsesmedlem

Anja er med sine 37 år foreningens alderspræsident. Hun er historiker og finder i friluftslivet en passende afveksling fra de tykke bøger. Interessen for friluftsliv startede, da Anja som barn og ung gik til spejder og kajaksejlads i hjembyen Sønderborg. I dag er Anja spejderleder for en flok juniorspejdere i Stjernegruppen og er meget glad for vandring og træklatring og for at sove udendørs i sin hængekøje.

.

Chanette hansen

Bestyrrelsesmedlem

Chanette, er 25 år – og kommer oprindeligt fra Tønder. Til daglig læser hun til fysioterapeut.
Chanette har i hele sit liv været interesseret og optaget af friluftsliv, alt lige fra klatring, vandring, kano og kajak – og både i indland og udland. Det hele startede da hun som helt lille blev tvunget til at gå til spejder, og nu 20 år senere er hun stadig meget aktiv i spejderbevægelsen, hvorfra størstedelen af hendes erfaring stammer fra.

Anne Katrine Jakobsen

Suppleant

Anne Katrine er uddannet fysioterapeut og arbejder til dagligt på akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Hun har altid fundet meget ro i naturen og bruger den som et frirum fra den til tider travle hverdag. Hun holder allerhelst ferie i naturen – både over og under vand ved enten at vandre, stå på ski eller ved at dykke. Anne Katrine er altid nysgerrig og klar på udfordringer.

HVAD KAN VI?

Foreningen har hver første torsdag i måneden et møde, med et tema. Her er alle medlemmer velkomne til at deltage, og vi bestræber os på at disse møder er gratis.

Vi har hvert år en årlig tur, som kan føre os rundt i verden og med god mulighed for at prøve forskellige sider af friluftslivet af.

Derudover holder vi løbende events, ture, møder og meget mere. Følg med i kalenderen!

HVAD SØGER VI?

Sammen har vi det meget sjovere. Sammen kan vi få prøvet mange flere oplevelser.

Vi søger medlemmer med lyst til friluftslivet i alle energiniveauer.

Du skal ikke have nogen særlige erfaringer for at blive medlem, du skal blot have lyst til at være ude i den frie luft.

Vi søger med alt hvad vi har, muligheder for at vores medlemmer kan få prøvet forskellige former for friluftsliv.

IDÈGRUNDLAG

Foreningen elsker friluftsliv – og naturen. Vi vil derfor også gøre vores for at passe godt på.

Vi bestræber os derfor på at købe økologiske råvare til alle arrangementer.

Vi omfagner det brede friluftsliv og tager derfor gladeligt imod idéer til aktiviteter og samarbejde.

Vi skaber et lokalt netværk med plads til alle.

Når vi er på tur, smider vi ingen skrald. Og vi hjælper gerne de forudgående med at rydde op.

Foreningens vedtægter

NAVN
Foreningens navn er: “Odense Friluftsforening”

FORMÅL
Formålet med foreningen er at skabe et forum og netværk for personer med interesse for friluftsliv, hvor der kan dyrkes og afprøves flere former for friluftsliv på tværs af erfaring og aktiviteter.
Foreningen arrangerer månedlige møder og derudover bl.a. ture inden for friluftslivet.

HJEMSTED
Foreningens hjemsted er Odense. Dog kan aktiviteter foregå i hele verden.

MEDLEMMER OG EKSKLUSION AF DISSE
Foreningens medlemmer skal være over 18 år. For at kunne blive medlem skal man kunne tilslutte sig foreningens formål, samt betale kontingent.
Der kan arrangeres ture med særlige krav – f.eks. fysisk niveau, alder eller tekniske færdigheder.
Foreningen fralægger sig ethvert ansvar for folks sikkerhed. Deltagelse på ture og andre aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar.
Medlemmer kan ekskluderes fra foreningen såfremt der findes flertal i bestyrelsen for denne beslutning. Dette kan ske hvis medlemmer har udvist krænkende, voldelig eller aggressiv opførsel. Påvisning af euforiserende stoffer eller brug heraf kan også medføre inddragelse af medlemskab. Så vidt det er muligt vil upassende adfærd efterfølges af en advarsel fra bestyrelsen, dog vil særligt grove tilfælde kunne medføre fratagelse af medlemskab fra bestyrelsens side.

KONTINGENT

Kontingentet er helårligt og på 300 kr. Indmeldelse efter kontingentopkrævning indløser halvering af kontingentet, således at man betaler fra og med det påbegyndte halve år. Opkrævning af kontingent sker 1. september.

Ekskludering vil ikke medføre tilbagebetaling af resterende kontingent. 

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling finder sted én gang årligt. Medlemmer varsles skriftligt én måned forinden. Den færdige dagsorden tilsendes alle medlemmer senest en uge før. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
Uoverensstemmelser mellem almene medlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan resultere i indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Årsberetning
Fremlæggelse af regnskab og budget
Indkomne forslag (forslag skal være angivet til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen)
Valg til bestyrelse og suppleanter
Kommende arrangementer
Eventuelt
Generalforsamling afholdes inden afslutningen af første kvartal.

En ekstraordinær generalforsamling skal varsles skriftligt senest 2 uger forinden, og indkaldelse kan ske på baggrund af både bestyrelse og almene medlemmer. Dagsordenen skal som minimum indeholde samme punkter som ved den ordinære generalforsamling. Alle fremmødte har stemmeret, og valg udføres ved håndsoprækning. Man kan stemme for, imod eller blank. Afstemningens resultat træffes på baggrund af flertal.

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af fem medlemmer – formand, næstformand, kasserer samt to almene bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan to til tre suppleanter vælges. Alle poster i bestyrelsen vedtages og besættes til generalforsamlingen. Alle bestyrelsesposter genvælges årligt. Såfremt muligt, vil der være årlig valg af suppleanter. Såfremt bestyrelsen føler arbejdsbyrden for stor, kan der senere tilvælges ét ekstra bestyrelsesmedlem ved en generalforsamling. Denne procedure kan gentages i alt to gange, således at bestyrelsen udvides med to medlemmer over to år.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan møde op til bestyrelsesmøder, kan vedkommende give suppleanten fuldmagt til at stemme.
Bestyrelsen vil tilstræbe sig at afholde minimum fem møder årligt.

TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.
Hele bestyrelsens underskrifter kræves ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser.

ØKONOMI
Regnskabet følger kalenderåret, og udfærdiges af kassereren. Det skal godkendes af hele bestyrelsen og tages op på generalforsamlingen. Det skal være sendt ud til medlemmer af foreningen senest to uger inden generalforsamlingen.
Kassereren, formanden og næstformanden kan indgå aftaler på foreningens vegne.
Penge fra kontingentbetalingen kan anvendes efter godkendelse af bestyrelsen, hvorved det er muligt at søge penge til et møde eller projekt.
Turledere har ansvaret for deres planlagte ture, hvilket også omfatter økonomi og budget. Det er derfor turlederens ansvar at finde økonomisk dækning ved eventuelt underskud på en tur.

ÆNDRINGER I VEDTÆGTER
Såfremt der skal laves ændringer i vedtægterne, skal det gå igennem bestyrelsen, for at ændringerne kommer til at stemme overens med foreningens mål. Ændringerne skal besluttes endegyldigt på en generalforsamling, hvor de vedtages ved flertal. For at ændre vedtægter, skal hvert forslag vedtages ved at ⅔ af fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
Forslag til ændringer i vedtægter skal sendes til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. Alle medlemmer skal have modtaget en dagsorden med forslag til ændringer i vedtægter senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke tilsidesætte medlemsdemokratiet ved at kræve sig ret til godkendelse af ændringsforslag forud for behandling.

OPLØSNING AF FORENINGEN
Såfremt bestyrelsen ønsker at opløse foreningen skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvis ingen menige medlemmer ønsker at overtage bestyrelsesposterne, opløses foreningen.
Er der ved opløsningens indtræden et økonomisk overskud i foreningen skal pengene doneres til almennyttige formål.